Utama Penganggaran Penyata kewangan

Penyata kewangan

Penyata kewangan adalah catatan bertulis mengenai keadaan kewangan perniagaan. Ia merangkumi laporan standard seperti kunci kira-kira, penyata pendapatan atau untung rugi, dan penyata aliran tunai. Mereka berfungsi sebagai salah satu komponen penting maklumat perniagaan, dan sebagai kaedah utama menyampaikan maklumat kewangan mengenai entiti kepada pihak luar. Dari segi teknikal, penyata kewangan adalah penjumlahan kedudukan kewangan entiti pada satu masa tertentu. Secara amnya, penyata kewangan dirancang untuk memenuhi keperluan pengguna yang pelbagai, terutama pemilik dan pemiutang yang berpotensi hadir dan berpotensi. Penyata kewangan terhasil dari penyederhanaan, pemeluwapan, dan pengumpulan data yang diperoleh terutamanya dari sistem perakaunan syarikat (atau individu).

LAPORAN KEWANGAN

Menurut Lembaga Piawaian Perakaunan Kewangan, pelaporan kewangan tidak hanya merangkumi penyata kewangan tetapi juga cara lain untuk menyampaikan maklumat kewangan mengenai perusahaan kepada pengguna luarannya. Penyata kewangan memberikan maklumat yang berguna dalam keputusan pelaburan dan kredit dan dalam menilai prospek aliran tunai. Mereka memberikan maklumat mengenai sumber daya perusahaan, tuntutan terhadap sumber tersebut, dan perubahan sumber daya.

Pelaporan kewangan adalah konsep yang luas merangkumi penyata kewangan, nota penyata kewangan dan pendedahan kurung, maklumat tambahan (seperti perubahan harga), dan cara pelaporan kewangan lain (seperti perbincangan dan analisis pengurusan, dan surat kepada pemegang saham). Pelaporan kewangan hanyalah satu sumber maklumat yang diperlukan oleh mereka yang membuat keputusan ekonomi mengenai perusahaan perniagaan.

Fokus utama pelaporan kewangan adalah maklumat mengenai pendapatan dan komponennya. Maklumat mengenai pendapatan berdasarkan perakaunan akruan biasanya memberikan petunjuk yang lebih baik mengenai kemampuan syarikat yang ada dan berterusan untuk menghasilkan aliran tunai positif daripada yang diberikan oleh penerimaan dan pembayaran tunai.

nilai bersih james taylor 2016

PENYATA KEWANGAN UTAMA

Penyata kewangan asas syarikat merangkumi 1) kunci kira-kira (atau penyata kedudukan kewangan), 2) penyata pendapatan, 3) penyata aliran tunai, dan 4) penyata perubahan ekuiti pemilik atau ekuiti pemegang saham. Lembaran imbangan memberikan gambaran ringkas entiti pada tarikh tertentu. Ia menyenaraikan aset, liabiliti entiti, dan dalam hal syarikat, ekuiti pemegang saham pada tarikh tertentu. Penyata pendapatan membentangkan ringkasan pendapatan, keuntungan, perbelanjaan, kerugian, dan pendapatan bersih atau kerugian bersih entiti untuk jangka masa tertentu. Penyataan ini serupa dengan gambaran bergerak operasi entiti dalam jangka masa ini. Penyata aliran tunai meringkaskan penerimaan tunai dan pembayaran tunai entiti yang berkaitan dengan aktiviti operasi, pelaburan, dan pembiayaannya dalam jangka masa tertentu. Penyataan perubahan dalam ekuiti pemilik atau ekuiti pemegang saham mendamaikan permulaan ekuiti tempoh syarikat dengan baki berakhirnya.

Item yang dilaporkan dalam penyata kewangan diukur dengan atribut yang berbeza (contohnya, kos sejarah, kos semasa, nilai pasaran semasa, nilai boleh dipercayai bersih, dan nilai sekarang aliran tunai masa depan). Kos sejarah adalah kaedah tradisional untuk menunjukkan aset dan liabiliti.

Catatan untuk penyata kewangan adalah pendedahan bermaklumat yang dilampirkan pada akhir penyata kewangan. Mereka memberikan maklumat penting mengenai perkara-perkara seperti penyusutan dan kaedah inventori yang digunakan, perincian hutang jangka panjang, pencen, pajakan, cukai pendapatan, liabiliti luar jangka, kaedah penggabungan, dan hal-hal lain. Nota dianggap sebagai bahagian tidak mustahak dalam penyata kewangan. Jadual dan pendedahan kurung juga digunakan untuk menyampaikan maklumat yang tidak diberikan di tempat lain dalam penyata kewangan.

Setiap penyata kewangan mempunyai tajuk, yang memberikan nama entiti, nama penyata, dan tarikh atau waktu yang diliputi oleh penyata. Maklumat yang diberikan dalam penyata kewangan terutamanya bersifat kewangan dan dinyatakan dalam satuan wang. Maklumat berkenaan dengan syarikat perniagaan individu. Maklumat yang sering dihasilkan adalah hasil perkiraan dan anggaran, bukan ukuran tepat. Penyata kewangan biasanya menggambarkan kesan kewangan transaksi dan peristiwa yang telah berlaku (iaitu, sejarah).

Penyata kewangan yang menunjukkan data kewangan untuk dua atau lebih tempoh disebut penyata perbandingan. Penyata kewangan perbandingan biasanya memberikan laporan yang serupa untuk tempoh semasa dan untuk satu atau lebih tempoh sebelumnya. Mereka memberi penganalisis maklumat penting mengenai trend dan hubungan selama dua atau lebih tahun. Penyataan perbandingan jauh lebih penting daripada penyataan satu tahun. Penyata perbandingan menekankan fakta bahawa penyata kewangan untuk satu tempoh perakaunan hanyalah satu bahagian dari sejarah berterusan syarikat.

Penyata kewangan interim adalah laporan untuk jangka masa kurang dari satu tahun. Tujuan penyata kewangan interim adalah untuk meningkatkan ketepatan masa maklumat perakaunan. Beberapa syarikat mengeluarkan penyata kewangan yang komprehensif sementara yang lain mengeluarkan penyata ringkasan. Setiap jangka masa sementara harus dipandang sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari jangka waktu tahunan dan secara amnya harus terus menggunakan prinsip perakaunan yang diterima umum (GAAP) yang digunakan dalam penyusunan laporan tahunan terkini syarikat. Penyata kewangan sering diaudit oleh akauntan bebas untuk tujuan meningkatkan keyakinan pengguna terhadap kebolehpercayaan mereka.

Setiap penyata kewangan disediakan berdasarkan beberapa andaian perakaunan: bahawa semua transaksi boleh dinyatakan atau diukur dalam dolar; bahawa syarikat akan terus berniaga selama-lamanya; dan pernyataan itu akan disediakan secara berkala. Andaian ini memberi asas kepada struktur teori dan praktik perakaunan kewangan, dan menjelaskan mengapa maklumat kewangan disajikan dengan cara tertentu.

Penyata kewangan juga mesti disusun mengikut prinsip perakaunan yang diterima umum, dan mesti merangkumi penjelasan mengenai prosedur dan polisi perakaunan syarikat. Prinsip perakaunan standard memerlukan pencatatan aset dan liabiliti pada kos; pengiktirafan pendapatan ketika ia direalisasikan dan ketika urus niaga telah berlaku (umumnya di tempat penjualan), dan pengiktirafan perbelanjaan mengikut prinsip pemadanan (kos untuk pendapatan). Prinsip perakaunan piawai memerlukan bahawa ketidakpastian dan risiko yang berkaitan dengan syarikat ditunjukkan dalam laporan perakaunannya dan, secara amnya, apa sahaja yang menarik bagi pelabur yang berpengetahuan harus dinyatakan sepenuhnya dalam penyata kewangan.

ELEMEN PENYATA KEWANGAN

Lembaga Piawaian Perakaunan Kewangan (FASB) telah menentukan elemen penyata kewangan syarikat perniagaan berikut: aset, liabiliti, ekuiti, pendapatan, perbelanjaan, keuntungan, kerugian, pelaburan oleh pemilik, pengagihan kepada pemilik, dan pendapatan komprehensif. Menurut FASB, elemen penyata kewangan adalah asas penyusun penyata kewangan. Definisi FASB ini, yang dinyatakan dalam 'Elemen Penyata Kewangan Perusahaan Perniagaan,' adalah seperti berikut:

 • Aset kemungkinan keuntungan ekonomi masa depan yang diperoleh atau dikendalikan oleh entiti tertentu sebagai hasil daripada transaksi atau peristiwa masa lalu.
 • Pendapatan komprehensif adalah perubahan ekuiti (aset bersih) entiti dalam tempoh dari transaksi dan peristiwa dan keadaan lain dari sumber bukan pemilik. Ini merangkumi semua perubahan dalam ekuiti dalam jangka masa kecuali perubahan yang disebabkan oleh pelaburan oleh pemilik dan pengagihan kepada pemilik.
 • Pengagihan kepada pemilik adalah penurunan dalam aset bersih syarikat tertentu yang disebabkan oleh pemindahan aset, pemberian perkhidmatan, atau kewajiban kepada pemilik. Pengagihan kepada pemilik mengurangkan kepentingan pemilikan atau ekuiti dalam perusahaan.
 • Ekuiti adalah baki faedah dalam aset entiti yang masih ada setelah ditolak liabiliti. Dalam entiti perniagaan, ekuiti adalah kepentingan pemilikan.
 • Perbelanjaan adalah aliran keluar atau penggunaan aset lain atau timbulnya liabiliti dalam tempoh dari penghantaran atau pengeluaran barang atau perkhidmatan, atau menjalankan aktiviti lain yang merupakan operasi utama atau pusat entiti yang sedang berlangsung.
 • Keuntungan adalah kenaikan ekuiti (aset bersih) dari urus niaga persisian atau sampingan entiti dan dari semua transaksi lain dan peristiwa dan keadaan lain yang mempengaruhi entiti dalam satu tempoh kecuali yang berlaku daripada pendapatan atau pelaburan oleh pemilik.
 • Pelaburan oleh pemilik adalah peningkatan aset bersih syarikat tertentu yang disebabkan oleh pemindahan ke dari entiti lain sesuatu yang bernilai untuk memperoleh atau meningkatkan kepentingan pemilikan (atau ekuiti) di dalamnya.
 • Liabiliti kemungkinan pengorbanan faedah ekonomi di masa hadapan yang timbul daripada kewajiban entiti tertentu untuk memindahkan aset atau memberikan perkhidmatan kepada entiti lain pada masa akan datang sebagai hasil daripada transaksi atau peristiwa yang lalu.
 • Kerugian adalah penurunan ekuiti (aset bersih) dari urus niaga entiti persisian atau sampingan dan dari semua urus niaga lain dan peristiwa dan keadaan lain yang mempengaruhi entiti dalam satu tempoh kecuali yang disebabkan oleh perbelanjaan atau pengagihan kepada pemilik.
 • Pendapatan adalah aliran masuk atau peningkatan aset lain dari entiti atau penyelesaian liabiliti (atau gabungan kedua-duanya) dalam tempoh dari penghantaran atau pengeluaran barang, perkhidmatan penyampaian, atau aktiviti lain yang merupakan operasi utama atau pusat entiti yang sedang berlangsung.

PERISTIWA BERJAYA

Dalam terminologi perakaunan, peristiwa seterusnya adalah peristiwa penting yang berlaku antara tarikh kunci kira-kira dan tarikh penerbitan laporan tahunan. Peristiwa-peristiwa berikutnya mesti memberi kesan yang ketara pada penyata kewangan. Catatan 'peristiwa seterusnya' mesti dikeluarkan dengan penyata kewangan sekiranya peristiwa (atau peristiwa) dianggap cukup penting sehingga tanpa maklumat tersebut penyata kewangan akan mengelirukan jika peristiwa itu tidak diungkapkan. Pengiktirafan dan rakaman peristiwa ini sering memerlukan pertimbangan profesional akauntan atau juruaudit luaran.

Peristiwa yang mempengaruhi penyata kewangan pada tarikh kunci kira-kira mungkin mendedahkan keadaan yang tidak diketahui atau memberikan maklumat tambahan mengenai anggaran atau pertimbangan. Peristiwa ini mesti dilaporkan dengan menyesuaikan penyata kewangan untuk mengenali bukti baru. Peristiwa yang berkaitan dengan keadaan yang tidak wujud pada tarikh kunci kira-kira tetapi timbul selepas tarikh tersebut tidak memerlukan penyesuaian pada penyata kewangan. Kesan peristiwa itu pada masa yang akan datang, bagaimanapun, sangat penting sehingga harus dinyatakan dalam nota kaki atau di tempat lain.

PENYATA KEWANGAN PERIBADI

Entiti pelaporan penyata kewangan peribadi adalah individu, suami dan isteri, atau sekumpulan individu yang berkaitan. Penyata kewangan peribadi sering disiapkan untuk berurusan dengan mendapatkan pinjaman bank, perancangan cukai pendapatan, perancangan persaraan, rancangan pemberian hadiah dan harta tanah, dan pendedahan awam mengenai hal ehwal kewangan.

Untuk setiap entiti pelapor, penyata kedudukan kewangan diperlukan. Penyata tersebut menunjukkan aset pada nilai semasa yang dianggarkan, liabiliti di bawah jumlah tunai yang didiskaun yang akan dibayar atau jumlah penyelesaian tunai semasa, dan nilai bersih. Peruntukan juga harus dibuat untuk anggaran cukai pendapatan atas perbezaan antara anggaran nilai semasa aset. Pernyataan perbandingan untuk satu atau lebih tempoh harus dikemukakan. Penyataan perubahan nilai bersih adalah pilihan.

SYARIKAT PERINGKAT PEMBANGUNAN

Sebuah syarikat dianggap sebagai perusahaan tahap pengembangan jika pada dasarnya semua usahanya dikhaskan untuk mendirikan perniagaan baru dan salah satu dari yang berikut ada: 1) operasi utama belum dimulakan, atau 2) operasi utama telah dimulai tetapi pendapatan tidak signifikan . Kegiatan perusahaan peringkat pembangunan sering merangkumi perancangan kewangan, meningkatkan modal, penyelidikan dan pengembangan, pengambilan dan latihan personel, dan pengembangan pasar.

Syarikat peringkat pembangunan mesti mengikut prinsip perakaunan yang diterima umum yang berlaku untuk syarikat operasi dalam penyediaan penyata kewangan. Dalam kunci kira-kira, syarikat mesti melaporkan kerugian bersih terkumpul secara berasingan di bahagian ekuiti. Dalam penyata pendapatannya, ia mesti melaporkan pendapatan dan perbelanjaan kumulatif dari awal perusahaan. Begitu juga, dalam penyata aliran tunai, ia mesti melaporkan aliran tunai kumulatif dari awal syarikat. Penyata ekuiti pemegang sahamnya hendaklah merangkumi jumlah saham yang diterbitkan dan tarikh terbitannya serta jumlah dolar yang diterima. Pernyataan tersebut harus mengenal pasti entiti sebagai perusahaan peringkat pembangunan dan menerangkan sifat aktiviti peringkat pembangunan. Semasa tempoh pertama operasi normal, syarikat mesti mendedahkan status tahap perkembangannya yang terdahulu di bahagian nota penyata kewangannya.

PELAPORAN KEWANGAN PENIPUAN

Pelaporan kewangan palsu ditakrifkan sebagai pelaporan yang disengajakan atau sembrono, sama ada dengan tindakan atau peninggalan, yang mengakibatkan penyata kewangan yang mengelirukan secara material. Pelaporan kewangan palsu biasanya dapat ditelusuri dengan adanya keadaan di persekitaran dalaman firma (mis., Kawalan dalaman yang tidak mencukupi), atau di persekitaran luaran (mis. Keadaan industri yang buruk atau keseluruhan keadaan perniagaan). Tekanan yang berlebihan terhadap pengurusan, seperti keuntungan yang tidak realistik atau tujuan prestasi lain, juga boleh menyebabkan laporan kewangan palsu.

Keperluan undang-undang untuk syarikat yang diperdagangkan secara umum dalam hal pelaporan kewangan, tidak mengejutkan, jauh lebih ketat daripada syarikat swasta. Dan mereka menjadi lebih ketat pada tahun 2002 dengan berlakunya Akta Sarbanes-Oxley. Perundangan ini disahkan setelah pengajuan kebangkrutan yang mengejutkan pada tahun 2001 oleh Enron, dan penyataan selanjutnya mengenai amalan perakaunan palsu dalam syarikat. Enron adalah yang pertama dalam rentetan kebankrapan berprofil tinggi. Tuduhan serius mengenai penipuan perakaunan diikuti dan melampaui firma muflis ke firma perakaunan mereka. Badan perundangan bertindak cepat untuk membentengi keperluan pelaporan kewangan dan membendung penurunan keyakinan yang timbul akibat gelombang kebangkrutan. Tanpa keyakinan terhadap laporan kewangan firma yang diperdagangkan secara terbuka, tidak ada bursa saham yang dapat bertahan lama.

Sarbanes-Oxley Act adalah undang-undang kompleks yang mengenakan syarat pelaporan yang berat kepada semua syarikat yang diperdagangkan secara terbuka. Memenuhi kehendak undang-undang ini telah meningkatkan beban kerja firma audit. Khususnya, Seksyen 404 Akta Sarbanes-Oxley mensyaratkan bahawa penyata kewangan dan laporan tahunan syarikat merangkumi penulisan rasmi oleh pihak pengurusan mengenai keberkesanan kawalan dalaman syarikat. Bahagian ini juga mensyaratkan bahawa juruaudit luar membuktikan laporan pengurusan mengenai kawalan dalaman. Audit luaran diperlukan untuk membuktikan laporan pengurusan.

Syarikat swasta tidak dilindungi oleh Akta Sarbanes-Oxley. Walau bagaimanapun, penganalisis menyarankan bahawa bahkan syarikat swasta harus mengetahui undang-undang tersebut kerana ia telah mempengaruhi amalan perakaunan dan jangkaan perniagaan secara umum.

berapa tinggi dennis miller

PENGAUDITAN

Penyediaan dan pembentangan penyata kewangan syarikat adalah tanggungjawab pengurusan syarikat. Penyata kewangan yang diterbitkan boleh diaudit oleh akauntan awam bebas yang disahkan. Dalam hal perusahaan yang diperdagangkan secara terbuka, audit diperlukan oleh undang-undang. Bagi firma swasta tidak, walaupun bank dan pemberi pinjaman lain sering memerlukan cek bebas seperti bahagian perjanjian pinjaman.

Semasa audit, juruaudit melakukan pemeriksaan terhadap sistem perakaunan, rekod, kawalan dalaman, dan penyata kewangan sesuai dengan piawaian audit yang diterima umum. Juruaudit kemudian menyatakan pendapat mengenai kewajaran penyata kewangan sesuai dengan prinsip perakaunan yang diterima umum. Empat pendapat standard mungkin:

 1. Pendapat yang tidak memenuhi syarat - Pendapat ini bermaksud bahawa semua bahan disediakan, didapati dalam keadaan teratur, dan memenuhi semua syarat audit. Ini adalah pendapat yang paling baik yang dapat diberikan oleh juruaudit luar mengenai operasi dan rekod syarikat. Dalam beberapa kes, syarikat mungkin menerima pendapat yang tidak memenuhi syarat dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan. Keadaan mungkin memerlukan juruaudit menambahkan perenggan penjelasan untuk laporannya. Apabila ini selesai, pendapat itu diawali dengan istilah, 'bahasa penjelasan ditambahkan.'
 2. Pendapat yang memenuhi syarat - Jenis pendapat ini digunakan untuk keadaan di mana sebahagian besar bahan kewangan syarikat berada dalam keadaan teratur, kecuali akaun atau transaksi tertentu.
 3. Pendapat yang tidak baik - Pendapat yang buruk menyatakan bahawa penyata kewangan tidak mewakili kedudukan kewangan, hasil operasi, atau aliran tunai syarikat dengan tepat atau sepenuhnya mewakili prinsip perakaunan yang diterima umum. Pendapat seperti itu jelas bukan berita baik untuk perniagaan yang diaudit.
 4. Penafian pendapat - Penafian pendapat menyatakan bahawa juruaudit tidak menyatakan pendapat mengenai penyata kewangan, secara amnya kerana dia merasakan bahawa syarikat tidak memberikan maklumat yang mencukupi. Sekali lagi, pendapat ini memberikan pengaruh yang tidak baik terhadap perniagaan yang sedang diaudit.

Pendapat standard juruaudit biasanya merangkumi pernyataan berikut, antara lain:

Penyata kewangan adalah tanggungjawab pengurusan syarikat; audit dijalankan mengikut standard audit yang diterima umum; audit dirancang dan dilaksanakan untuk mendapatkan jaminan yang munasabah bahawa pernyataan tersebut bebas dari salah saji yang material, dan audit memberikan asas yang wajar untuk menyatakan pendapat mengenai penyampaian audit secara adil. Laporan audit kemudian ditandatangani oleh juruaudit dan prinsipal firma dan bertarikh.

BIBLIOGRAFI

'Sesuaikan Penyata Kewangan untuk Mempersembahkan Syarikat Anda dengan Lebih Baik.' Pemilik perniagaan . Mei-Jun 1999.

Atrill, Peter. Perakaunan dan Kewangan untuk Bukan Pakar . Prentice Hall, 1997.

Hei-Cunningham, David. Penyata Kewangan Tidak Dinyatakan . Allen & Unwin, 2002.

Kwok, Benny K.B. Penyelewengan Perakaunan dalam Penyata Kewangan . Gower Publishing, Ltd., 2005.

Stittle, John Laporan Tahunan . Gower Publishing Ltd., 2004.

Taulli, Tom. Panduan Edgar Dalam talian untuk Penyahkodan Penyata Kewangan . Penerbitan J. Ross, 2004.

Taylor, Peter. Penyimpanan Buku & Perakaunan untuk Perniagaan Kecil . Perniagaan & Ekonomi, 2003.